วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.......ความหมายของเทคโนโลยีเทคโนโลยี (technology) หมายถึง วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม........หลักการใช้เทคโนโลยี1. ประสิทธิภาพของงาน (efficiency) ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายรวดเร็วตรวจสอบได้2. ประสิทธิผล (productivity) ช่วยให้งานได้ผลผลิตออกมาอย่างเต็มที่มากกว่าปกติที่ไม่ใช้เทคโนโลยี3. ประหยัด (economy) ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการทำงานเพื่อการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากกว่าทุนที่ลงไป.......เทคโนโลยีกับงานสาขาต่างๆ-เทคโนโลยีทางการทหาร หมายถึง วิธีการนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานทางการทหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ-เทคโนโลยีทางการแพทย์ หมายถึง วิธีการในการนำเอาความรู้แนวคิดมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานทางการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ......ความหมายของการศึกษาการศึกษา (education) มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมการพัฒนา การส่งเสริมมนุษย์และสังคมให้มี่ความเจริญงอกงามในทุกด้านทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง รวมเอาแหล่งการเรียนรู้ทั้งหลายที่ออกแบบเลือกหรือนำมาใช้เพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่ผู้เรียนประสบผลสำเร็จตามต้องการ.........ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา1. ทำให้มีการเรียนการสอน การจัดการศึกษามีความหมายมากขึ้น2. สามารถสนองเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้3. สามารถทำให้การจัดการศึกษาตั้งอยู่บนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์4. ใช้ให้การจัดการศึกษามีพลังมากขึ้น5. ทำให้การเรียนรู้อยู่แค่เอื้อม6. ทำให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา.......ความหมายของเทคโนโลยีการสอนเทคโนโลยีการสอนเป็นภาพของการแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น......การเปรียบเทียบความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีการสอน- เทคโนโลยีการศึกษา เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับบุคคล วิธีการ แนวคิด เครื่องมือ และองค์กร-เทคโนโลยีการสอน เป็นองค์ประกอบย่อยที่สำคัญส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษา เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผน.......การเปรียบเทียบขอบเขตของเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีการสอนขอบเขตของเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีการสอน มีความแตกต่างกันในด้านบทบาทหน้าที่ในการจัดการ การพัฒนา ทรัพยากรการเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย........ความหมายของนวัตกรรมนวัตกรรม หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ๆ ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วนำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด........ความหมายของนวัตกรรมการศึกษานวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ได้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ นำมาใช้ในการส่งเสริม ปรับปรุงให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ.........ข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งเป็นนวัตกรรม ได้ดังนี้1. เป็นความคิดหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจนำมาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนเพื่อปรับปรุงงานเต็มที่เคยมีมาก่อนให้ดีขึ้น2. ความคิดหรือการกระทำนั้นมีการพิสูจน์ด้วยการวิจัย3. มีการนำวิธีระบบมาใช้อย่างชัดเจน4. ความคิดหรือการกระทำใหม่ๆ ต้องมีความเป็นอิสระในตัวมันเองเสมอจะถูกนำมาใช้หรือไม่ก็ได้........ขั้นตอนการเกิดนวัตกรรม1. ขั้นการเกิดปัญหาหรือความต้องการและการรวบรวมข้อมูล2. ขั้นการประดิษฐ์คิดค้น3. ขั้นการพัฒนาหรือทดลอง4. ขั้นการนำไปใช้จริง.........ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายที่แน่นอนเป็นอย่างเดียวกัน คือ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.........สาเหตุที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทางการศึกษาการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ดังนี้1. การเพิ่มจำนวนประชากร2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม3. ความก้าวหน้าด้านวิทยาการใหม่ๆ........ความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาจึงมีบทบาทต่อการเรียนการสอน ดังนี้1. ช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและเข้าใจถูกต้องชัดเจนมากขึ้น2. สนองตอบเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้เรียนมีอิสระในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง3. ทำให้การจัดการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น4. มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ5. ทำให้กระบวนการเรียนรู้ไม่เน้นเฉพาะด้านความรู้เพียงอย่างเดียว6. ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น